Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΤΟΠΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΑΌλα όσα πρέπει να ξέρουν οι επιτυχόντες που εξασφάλισαν θέση στα εκπαιδευτικά...

Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι επιτυχόντες που εξασφάλισαν θέση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας

-

Δημιουργήθηκε : Τετάρτη, 24 Αύγουστος 2016

Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (YΠΠ) πληροφορεί το κοινό ότι τα αποτελέσματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας έχουν ανακοινωθεί στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι, όπως αναφέρει επίσημη ανακοίνωση, μπορούν να συνδεθούν με την Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας και μέσω της αρχικής Ιστοσελίδας του ΥΠΠ της Κύπρου (www.moec.gov.cy). Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα, αφού πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό της αίτησης για διεκδίκηση θέσης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας και τα τέσσερα (4) αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο), όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί από τους ίδιους, στην αίτηση εισαγωγής στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας.

Οι επιτυχόντες είναι απαραίτητο να εκτυπώσουν και να φυλάξουν τα αποτελέσματά τους.

Σε ό,τι αφορά την εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας, οι άρρενες υποψήφιοι που εξασφάλισαν θέση στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας το 2014 θα αρχίσουν τη φοίτησή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, αφού μεριμνήσουν για την εμπρόθεσμη εγγραφή τους. Σημειώνεται ότι οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να επικοινωνούν με τη Γραμματεία (ή την ιστοσελίδα) της Σχολής/Τμήματος που έχουν εξασφαλίσει θέση ώστε να έχουν ακριβή πληροφόρηση σχετικά με τη μέρα και την ώρα που μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους, όπως και με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας για τυχόν αλλαγές επί της διαδικασίας των εγγραφών.

Οι άρρενες υποψήφιοι που εξασφάλισαν θέση και υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά δε χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια. Η θέση τους θα κρατηθεί αυτόματα ώστε να φοιτήσουν στη Σχολή/Τμήμα επιλογής τους, αμέσως μόλις ολοκληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού, οφείλουν να εγγραφούν στη Σχολή/Τμήμα που εξασφάλισαν θέση παρουσιάζοντας, εκτός από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σχετική βεβαίωση από το Στρατολογικό Γραφείο της Επαρχίας τους. Οι εισαγόμενοι εγγράφονται στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος αν αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου του ιδίου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφονται στην προθεσμία εγγραφής του επόμενου ακαδημαϊκού έτους απ΄ αυτό της απόκτησης του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού και στην προθεσμία εγγραφής της οικείας ειδικής κατηγορίας.

Η εγγραφή υποψηφίων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας μπορεί να γίνει και με εξουσιοδότηση. Όσοι θα εξουσιοδοτήσουν εκπρόσωπό τους για την εγγραφή τους, πρέπει προηγουμένως να έχουν εξασφαλίσει πιστοποίηση της υπογραφής τους από την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

α. Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης (επικυρωμένος από την αρμόδια Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού).

: Δεν γίνονται δεκτοί οι τίτλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού που έχουν αποκτηθεί δι’ αλληλογραφίας.

β. Βεβαίωση Πρόσβασης Παγκύπριων Εξετάσεων 2016 με το γενικό βαθμό, η οποία εκδόθηκε στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) κατά την υποβολή της αίτησης των υποψηφίων για εισαγωγή στα Ελληνικά ΑΑΕΙ.

γ. Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στην τελευταία τάξη του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ΄ όλη τη διάρκειά του (έντυπο Π1 που έχει εκδοθεί και χορηγηθεί στους υποψηφίους από τα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης).

δ. Βεβαίωση που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του ούτως ώστε να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει καταγωγή από την Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη Βεβαίωση εκδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία αναγράφεται η καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του.

Επισημαίνεται ότι, μέχρι στιγμής, βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας, για να επιτραπεί από τα ΑΑΕΙ Ελλάδας εγγραφή στο Τμήμα/Σχολή επιτυχίας των υποψηφίων απαιτείται Βεβαίωση στην οποία να καταδεικνύεται σαφώς ότι κανένας από τους δύο γονείς δεν έχει καταγωγή από την Ελλάδα.

ε. Τρεις φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου.

στ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου αντίστοιχου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία του υποψηφίου.

ζ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος:

δεν είναι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα

δεν είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής ή Τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας

είναι κάτοχος βεβαίωσης πρόσβασης του έτους 2016

δεν έχει αποκτήσει δια αλληλογραφίας τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού

έχει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή του στην ειδική κατηγορία όπου υπάγεται και θα τα προσκομίσει για την εγγραφή του στη γραμματεία της σχολής ή τμήματος της εισαγωγής του.

Όλα τα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που απαιτούνται για σκοπούς εγγραφής πρέπει να φέρουν την επισημείωση, που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της σύμβασης της Χάγης (APPOSTILLE) της 5ης Οκτωβρίου 1961 από την αρμόδια για το σκοπό αυτό αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Λευκωσία: Λεωφ. Αθαλάσσας 125 και Λεμεσός: Σπύρου Αραούζου 21 – συστεγάζεται με το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη).

Τονίζεται ότι για να προχωρήσει η διαδικασία της πιο πάνω επισημείωσης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να:

α) διασφαλίσουν ότι όλα τα απαιτούμενα έγγραφα φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα από την αρμόδια αρχή έκδοσής τους.

β) εξασφαλίσουν για κάθε έγγραφο χαρτόσημο αξίας €5 (πέντε) από το

Διαβάστε Επίσης