Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΠΟΛΙΤΙΚΗΒΟΥΛΗΗ ΒΟΥΛΗ ΨΗΦΙΣΕ ΕΝΝΕΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Η ΒΟΥΛΗ ΨΗΦΙΣΕ ΕΝΝΕΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

-

2013

Στη ψήφιση εννέα νομοσχεδίων, οκτώ ομόφωνα και ένα κατά πλειοψηφία, για εξυγίανση και αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα της Κύπρου, μέτρο το οποίο εντάσσεται στο πακέτο διάσωσης της κυπριακής οικονομίας προχώρησε την Παρασκευή το βράδυ, σε έκτακτη συνεδρία της Ολομέλειας, η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Οι νέες νομοθεσίες έχουν να κάνουν με την ίδρυση Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (1), την επιβολή περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (2), την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (3), τις τραπεζικές εργασίες (4), τον ειδικό φόρο πιστωτικού ιδρύματος (5), τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κρίσεων (6), τις συνεργατικές εταιρείες (7) τη σύστασης και λειτουργία σχεδίου προστασίας καταθέσεων και εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων και τους σχετικούς κανονισμούς (8+9).

Ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης Νόμος του 2013, ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα προνοεί την ίδρυση ταμείου με την επωνυμία «εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης» του οποίου σκοπός θα είναι να χρηματοδοτεί και να ενισχύει οικονομικά πιστωτικά ιδρύματα, να προωθεί και να συμβάλλει στην κεφαλαιοποίηση ή και ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων και να προωθεί και να συμβάλλει στη χρηματοδότηση της Δημοκρατίας.

Ο περί της Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Νόμος του 2013, ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα, έχει σκοπό, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και για λόγους δημόσιας τάξης ή και δημόσιας ασφάλειας, την ανάθεση εξουσιών στον Υπουργό Οικονομικών ή, κατά περίπτωση, στο Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, για τη δυνατότητα λήψης και επιβολής προσωρινών περιοριστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων.

Ειδικότερα σύμφωνα με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, για την καλύτερη εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, περιλαμβανομένων και περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων, να εκδώσει εφαρμοστικό διάταγμα σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός από πιστωτικά ιδρύματα. Η ίδια εξουσία παρέχεται στο Διοικητή της ΚΤ ο οποίος δύναται να εκδώσει σχετική οδηγία για τα πιστωτικά ιδρύματα.

Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμος του 2013, ο οποίος ψηφίστηκε με 28 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 25 αποχές προνοεί την παραχώρηση δυνατότητας στην ΚΤ να ενεργεί ως Αρχή Εξυγίανσης, λαμβάνοντας και εφαρμόζοντας μέτρα εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος και τη διασφάλιση της προαγωγής της δημόσιας ωφέλειας και της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.

Ειδικότερα με τον προτεινόμενο νόμο ο οποίος αποτελεί μέρος δέσμης σχετικών νομοθετικών μέτρων, προβλέπονται μεταξύ άλλων οι εξουσίες της Αρχής Εξυγίανσης, οι προϋποθέσεις λήψης μέτρων εξυγίανσης, οι γενικές αρχές διασφάλισης συμφερόντων μετόχων και πιστωτών, καθώς και ρυθμίσεις με τις οποίες διασφαλίζεται ότι τυχόν απώλεια που υφίσταται το θιγόμενο από την εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης μέρος δεν θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη που θα είχε υποστεί εάν το ίδρυμα που υπόκειται σε εξυγίανση ετίθετο στο σύνολο του απευθείας σε εκκαθάριση. Περαιτέρω με το νέο νόμο εισάγονται ρυθμίσεις ώστε να μην επηρεάζονται δικαιώματα δικαστικής αμφισβήτησης αποφάσεων που λαμβάνονται από την Αρχή Εξυγίανσης και προνοείται ότι σε περίπτωση εκκαθάρισης ιδρύματος που υπόκειται σε εξυγίανση, θα τηρείται ειδική προτεραιότητα για σκοπούς κάλυψης των χρεών και απαιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου. Προνοείται επίσης, ότι η χρηματοδότηση των μέτρων εξυγίανσης θα γίνεται από το Ταμείο Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων και από το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων, στα οποία τα πιστωτικά ιδρύματα θα καταβάλλουν εισφορές δυνάμει σχετικών νομοθεσιών που περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα δέσμη μέτρων.

Η Αρχή Εξυγίανσης μπορεί να λαμβάνει μέτρα που αφορούν τη συνέχιση προσφοράς κρίσιμων τραπεζικών ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, την πρόληψη δημιουργίας ή εξάπλωσης κινδύνων που πιθανόν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος εντός και εκτός της Δημοκρατίας, τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού στο χρηματοοικονομικό σύστημα, την προστασία των δημόσιων πόρων, αποτρέποντας επηρεαζόμενα ιδρύματα από το να βασίζονται σε δημόσια στήριξη για τη διάσωση τους, την προστασία των καταθετών που καλύπτονται από το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων, την ελαχιστοποίηση του κόστους εξυγίανσης για τους φορολογούμενους και την προαγωγή της δημόσιας ωφέλειας και την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

Ο περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013, ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα στοχεύει στην ενίσχυση των εξουσιών της ΚΤ για τη συλλογή πληροφοριών από τράπεζες και για την επ’ αυτών διεξαγωγή ελέγχου, τον εμπλουτισμό των μέτρων πρώιμης παρέμβασης με την προσθήκη διατάξεων που αφορούν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, την υποβολή σχεδίου ανάκαμψης, την υποβολή πληροφοριών για την κατάρτιση σχεδίου εξυγίανσης, τον περιορισμό ή τη μη καταβολή μερισμάτων και τον περιορισμό αποδοχών και ωφελημάτων των συμβούλων και εκτελεστικών διευθυντών, τον καθορισμό της ειδικής εκκαθάρισης τράπεζας και την παροχή εξουσίας της ΚΤ να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο σε περιπτώσεις που παραβιάζονται οι πρόνοιες σε σχέση με τις εποπτικές απαιτήσεις.

Ο περί Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποιητικός) Νόμος του 2013, ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα στοχεύει στην τροποποίηση της εν λόγω νομοθεσίας έτσι ώστε να συνάδει με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις βάσει των οποίων το Ταμείο Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων διαδέχεται το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ειδικότερα το πιο πάνω νομοσχέδιο προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2017, το ποσοστό των εσόδων από την επιβολή του ειδικού φόρου το οποίο μεταφερόταν από το Πάγιο Ταμείο στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θα μεταφέρεται αντί αυτού στο Ταμείο Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων.

Ο περί Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2013 ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ανάκαμψης, αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος και η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013, ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα, εμπλουτίζει τα μέτρα πρώιμης παρέμβασης (early intervention) και εισάγει την ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος.

Τέλος ο περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμος του 2013 και ο νόμος για τους κανονισμούς εφαρμογής του, οι οποίοι ψηφίστηκαν επίσης ομόφωνα, προνοούν τη σύσταση και λειτουργία σχεδίου προστασίας καταθέσεων και εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων.

Η νέα νομοθεσία προνοεί ακόμη τη σύσταση επιτροπής η οποία θα διοικεί και θα διαχειρίζεται το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων το οποίο θα διασφαλίζει την καταβολή αποζημιώσεων στους καταθέτες καλυπτόμενων ιδρυμάτων στην περίπτωση που αυτά δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τις καταθέσεις τους αλλά και τη χρηματοδότηση της εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης στις περιπτώσεις που καλύπτει ο εν λόγω νόμος.

Διαβάστε Επίσης