Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΠΟΛΙΤΙΚΗΒΟΥΛΗΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΖΗΤΑ ΤΑ ΕΝΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΖΗΤΑ ΤΑ ΕΝΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

-

2013

Σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών τα 8 νομοσχέδια και ένα σχέδιο κανονισμών, που αφορούν τη διαχείριση της κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί μετά την απόρριψη από τη Βουλή της συμφωνίας της Κυβέρνησης με το Eurogroup για φορολόγηση (κούρεμα) των καταθέσεων.

Η κοινοβουλευτική Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των οκτώ νομοσχεδίων και του σχεδίου κανονισμών, που κατέθεσε η Κυβέρνηση για να ψηφιστούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Πρόκειται για το νομοσχέδιο που αφορά την επιβολή περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές σε περίπτωση ανάγκης, με το οποίο όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση ανατίθεται στον Υπουργό Οικονομικών ή κατά περίπτωση στο Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, όπως σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για λόγους δημοσίας τάξεως και δημόσιας ασφάλειας, για τη λήψη και επιβολή προσωρινών περιοριστικών μέτρων συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων,

Το δεύτερο νομοσχέδιο αφορά την ίδρυση ταμείου με την επωνυμία «Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης» το οποίου ο σκοπός είναι να χρηματοδοτεί ή και ενισχύει οικονομικά πιστωτικά ιδρύματα, να προωθεί ή και συμβάλει στην κεφαλαιοποίηση ή και ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων ή και να προωθεί και συμβάλλει στη χρηματοδότηση της Δημοκρατίας.

Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι οι πόροι του ταμείου προέρχονται από εισοδήματα της Δημοκρατίας από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, από ομόλογα ή και χρεόγραφα η και αξιόγραφα ή και άλλους τίτλους αξιών που το ταμείο εκδίδει και πωλεί, από την απόκτηση, διαχείριση, ή και διάθεση μετοχών ή και ομολόγων ή χρεογράφων, ή αξιογράφων ή άλλων τίτλων αξιών οποιασδήποτε εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου. Επίσης οι πόροι του ταμείου μπορεί να προέλθουν από δωρεές ή εισφορές που γίνονται προς το ταμείο από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή ή και νόμιμη δραστηριότητα.

Το τρίτο νομοσχέδιο αφορά την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων και με αυτό σκοπείται η εφαρμογή μέτρου ή μέτρων εξυγίανσης από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, που θα ενεργεί ως Αρχή Εξυγίανσης σε πιστωτικά και άλλα ιδρύματα κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται ρητά στο νομοσχέδιο λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη διασφάλιση της προαγωγής της δημόσιας ωφέλειας και της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.

Τέταρτο νομοσχέδιο, το περί τραπεζικών εργασιών, ενισχύει τις εξουσίες της Κεντρικής Τράπεζας για τη συλλογή πληροφοριών από τράπεζες και για την επ’ αυτών διεξαγωγή ελέγχου, εμπλουτίζει τα μέτρα πρώιμης παρέμβασης (early intervention) από την Κεντρική Τράπεζα όταν τράπεζα αντιμετωπίζει προβλήματα με την προσθήκη διατάξεων που αφορούν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τους υφιστάμενους μετόχους, την ετοιμασία και υποβολή σχεδίου ανάκαμψης, την υποβολή πληροφοριών για την κατάρτιση σχεδίου εξυγίανσης από την Κεντρική Τράπεζα ενεργώντας ως Αρχή Εξυγίανσης, τον περιορισμό ή μη καταβολή μερισμάτων, τον περιορισμό των αποδοχών και ωφελημάτων των συμβούλων και των εκτελεστικών διευθυντών των τραπεζών.

Πέμπτο νομοσχέδιο αφορά τον ειδικό φόρο πιστωτικού ιδρύματος με βάση το οποίο μεταφέρονται έσοδα από την επιβολή ειδικού φόρου στο Ταμείο Εξυγίανσης και τη μεταφορά από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετέπειτα των 25/60 των εσόδων από τον ειδικό φόρο στα ταμεία εξυγίανσης.

Εκτο νομοσχέδιο αφορά τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κρίσεων, που αφορά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Το έβδομο νομοσχέδιο αφορά τη σύσταση και λειτουργία ταμείου προστασίας καταθέσεων και εξυγίανσης άλλων ιδρυμάτων νόμος. Με τον ίδιο σκοπό και τίτλο κατατέθηκαν κανονισμοί. Μέσω του ταμείου προστασίας καταθέσεων διασφαλίζεται η καταβολή αποζημιώσεων στους καταθέτες καλυπτομένων ιδρυμάτων στην περίπτωση που αυτά δεν είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις καταθέσεις τους, τη χρηματοδότηση της εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης.

Το όγδοο νομοσχέδιο αφορά των εμπλουτισμό των μέτρων πρώιμης παρέμβασης (early intervention) από την Υπηρεσία Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών, όταν Συνεργατικό Πιστωτικό Ιδρυμα αντιμετωπίζει προβλήματα, με την προσθήκη διατάξεων που αφορούν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από υφιστάμενους μετόχους, την υποβολή σχεδίου ανάκαμψης, την υποβολή πληροφοριών για την κατάρτιση από την Αρχή Εξυγίανσης σχεδίου εξυγίανσης.

Εκτός των δύο πρώτων νομοσχεδίων, τα άλλα επτά νομοθετήματα περιλαμβάνονται σε πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο με ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 2013.

Διαβάστε Επίσης