Κυριακή, 26 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΤΟΠΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤρ. Κύπρου: Ζημιές €256 εκ το 2014

Τρ. Κύπρου: Ζημιές €256 εκ το 2014

-

Με ζημιές €256 εκ. μετά τη φορολογία έκλεισε το 2014 για την Τράπεζα Κύπρου, με βάση τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα από την Τράπεζα. Οι ζημιές μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Τράπεζας για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €332 εκ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Τζον Πάτρικ Χούρικαν δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2014 η Τράπεζα σημείωσε περαιτέρω πρόοδο στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.

Ο κ. Χούρικαν είπε ότι με τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 να ανέρχεται στο 14% κατά την 31η Δεκεμβρίου, η Τράπεζα διαθέτει ικανοποιητικά κεφάλαια ως προς τους κινδύνους που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η καταθετική βάση της Τράπεζας σταθεροποιείται και η χρηματοδοτική της δομή ομαλοποιείται με σταθερό ρυθμό, ενώ σημείωσε ότι κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2014 η Τράπεζα είχε πελατειακές εισροές οι οποίες συνεχίζονται και το 2015, παρά την πλήρη αποδέσμευση των καταθέσεων, οι οποίες είχαν δεσμευτεί βάσει των διαταγμάτων ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας, νωρίτερα απ` ό,τι αναμενόταν.

Είπε επίσης ότι οι αναδιαρθρώσεις δανείων σε βιώσιμες επιχειρήσεις και ιδιώτες προχωρούν ικανοποιητικά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Τράπεζα, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ανήλθαν στο τέλος του 2014 στα €12.6 δισ, αντιπροσωπεύοντας το 53% του συνόλου των δανείων. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ανήλθαν σε €14.9 δισ, ποσοστό δηλαδή 63% του συνόλου των δανείων. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 τα ΜΕΔ υπολογίζονταν με βάση την οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και ανέρχονταν κατά την ημερομηνία αυτή στα €14.7 δισ, αντιπροσωπεύοντας το 60% του συνόλου των δανείων.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος δανειστής στην Κύπρο με το μερίδιο αγοράς επί των δανείων να ανέρχεται στα τέλη του προηγούμενου έτους στο 38,8%.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2014, τα δάνεια και οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα €23,8 δισ και €13,2 δισ αντίστοιχα και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 142% από 148% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2014 οι καταθέσεις του Συγκροτήματος στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά €71 εκ, που αποτελεί την πρώτη τριμηνιαία αύξηση μετά τα γεγονότα του Μαρτίου του 2013.

Ο δανεισμός από το ευρωσύστημα ανήλθε στα €8,3 δισ στις 31 Δεκεμβρίου του 2014, εκ των οποίων τα €7,4 δισ από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) και €880 εκ από την ΕΚΤ, ενώ μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2014 η χρηματοδότηση από τον ELA και την ΕΚΤ μειώθηκε περαιτέρω κατά €200 εκ και €50 εκ αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της απομόχλευσής της, κατά τη διάρκεια του 2014, η Τράπεζα πώλησε τις εργασίες της στην Ουκρανία, την επένδυση στην Ρουμάνικη Banca Transilvania, δάνεια πελατών στη Σερβία, περιουσιακά στοιχεία στη Ρουμανία και το μεγαλύτερο μέρος του δανειακού χαρτοφυλακίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αποκτήθηκε από τη Λαϊκή Τράπεζα. Η Τράπεζα προχωρεί με τη διαδικασία πώλησης των εργασιών της στην Ρωσία και σε ενέργειες μείωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου και του χαρτοφυλακίου ακινήτων στην Ρουμανία, ενώ συνεχίζει τις προσπάθειες για διάθεση ακινήτων στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Ειδικότερα, οι εναπομείνουσες μη-κύριες δραστηριότητες στο εξωτερικό έχουν ως ακολούθως:

Ελλάδα: Η καθαρή έκθεση αποτελείται από (α) καθαρά στοιχεία που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό ύψους €97 εκατ. (εξαιρουμένων των ακινήτων από εκποιήσεις) (β) 600 περίπου ακίνητα από εκποιήσεις με λογιστική αξία €179 εκατ. και (γ) εκτός ισολογισμού στοιχεία ύψους €185 εκατ.

Ρουμανία: Η συνολική καθαρή έκθεση ανέρχεται σε €520 εκατ.

Ρωσία: Ενόψει της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης από τα μέσα του Δεκεμβρίου του 2014, η Τράπεζα έχει προχωρήσει σε επισκόπηση των εργασιών της και έχει αυξήσει το επίπεδο των προβλέψεων για το δανειακό χαρτοφυλάκιο και λοιπά περιουσιακά στοιχεία στη χώρα, ενέργεια που μειώνει σημαντικά την έκθεση του Συγκροτήματος στη χώρα αυτή σε €163 εκατ.

Διαβάστε Επίσης