Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΤΟΠΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

-

Διευκρινίσεις για την καλύτερη κατανόηση των μέτρων εξυγίανσης που εφαρμόζονται για την Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου δίνει η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου με ανακοίνωσή της.

Συγκεκριμένα όσον αφορά στη Λαϊκή διευκρινίζεται ότι «όλες οι ασφαλισμένες καταθέσεις των πελατών (φυσικά και νομικά πρόσωπα) μέχρι του ποσού των €100.000 κατά τις 26 Μαρτίου 2013 έχουν μεταφερθεί από την Λαϊκή Τράπεζα στην Τράπεζα Κύπρου».

KYPROY trapezaΠεραιτέρω, προστίθεται, «μεταφέρθηκε ολόκληρο το ποσό των καταθέσεων που ανήκει σε πιστωτικά ιδρύματα, την Κυβέρνηση, δήμους, κοινοτικά συμβούλια και άλλους δημόσιους φορείς, ασφαλιστικές εταιρείες, φιλανθρωπικά ιδρύματα, σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, και καταθέσεις που ανήκουν στην JCC Payment Systems Ltd».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση σε περίπτωση πελάτη όπου το σύνολο των καταθέσεων του, υπερβαίνει τις €100.000, το επιπρόσθετο ποσό της κατάθεσης παραμένει στην ‘κακή’ Λαϊκή Τράπεζα.

Διευκρινίζεται ωστόσο ότι «όλα τα δάνεια και πιστωτικές διευκολύνσεις των πελατών της Λαϊκής Τράπεζας μεταφέρονται στην Τράπεζα Κύπρου εκτός του ποσού που αναλογεί στις καταθέσεις που παρέμειναν στην ‘κακή’ Λαϊκή Τράπεζα, ως αναφέρεται πιο πάνω».

Όσον αφορά στην Τράπεζα Κύπρου και συγκεκριμένα στο θέμα της εφαρμογής του μέτρου της «διάσωσης με ίδια μέσα» (bail-in) αναφέρεται ότι για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν δάνεια και πιστωτικές διευκολύνσεις και των οποίων το συνολικό ποσό κατάθεσης, στις 26 Μαρτίου 2013, είναι πέραν των €100.000, τότε το σύνολο των δανείων αυτών «αφαιρείται από το ποσό της κατάθεσης πέραν των €100.000.

«Αν το άθροισμα των υπολοίπων των δανείων και πιστωτικών διευκολύνσεων είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ποσό κατάθεσης πέραν των €100.000, δηλαδή εμφανίζεται χρεωστικό υπόλοιπο, τότε τα μέτρα εξυγίανσης δεν αφορούν αυτόν τον πελάτη», διευκρινίζεται.

Προστίθεται ότι αν το άθροισμα των υπολοίπων των δανείων και πιστωτικών διευκολύνσεων είναι μικρότερο από το ποσό κατάθεσης πέραν των €100.000, δηλαδή εμφανίζεται πιστωτικό υπόλοιπο, τότε επί της διαφοράς αυτής, το 37,5% της διαφοράς μετατρέπεται αυτόματα σε μετοχές τάξης Α’ με δικαιώματα ψήφου και μερίσματος στην Τράπεζα Κύπρου.

Ποσοστό 22,5% της διαφοράς, αναφέρεται, «παγοποιείται προσωρινά και ενδεχομένως, μέρος ή ολόκληρο του, να μετατραπεί σε μετοχές τάξης Α’ με δικαιώματα ψήφου και μερίσματος στην Τράπεζα Κύπρου για σκοπούς πλήρης ανακεφαλαιοποίησης της».

Συναφώς, αναφέρει η ανακοίνωση, «η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ως Αρχή Εξυγίανσης, θα διορίσει ανεξάρτητο εκτιμητή για σκοπούς αποτίμησης της Τράπεζας Κύπρου». Σημειώνεται παράλληλα ότι «το αργότερο εντός 90 ημερών από την ολοκλήρωση της αποτίμησης, μέρος ή ολόκληρο του εν λόγω ποσοστού ενδεχομένως να μετατραπεί σε μετοχές και το υπόλοιπο να επιστραφεί στον καταθέτη».

«Σε όση έκταση αυτό το 22,5% μετατραπεί εκ νέου σε κατάθεση, θα υπολογιστούν τόκοι αναδρομικά και με μια μικρή προσαύξηση», αναφέρεται.

Την ίδια ώρα , σύμφωνα με την Κεντρική, «το υπόλοιπο 40% της διαφοράς παγοποιείται προσωρινά για σκοπούς ρευστότητας».

Ωστόσο, προστίθεται, «θα συνεχίζουν να υπολογίζονται τόκοι στο ύψος της κατάθεσης με βάση το υφιστάμενο επιτόκιο, συν προσαύξηση κατά 10 μονάδες βάσης».

«Το εν λόγω ποσό θα αποπαγοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και δεν θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησης», αναφέρεται.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διευκρινίσεις δίνονται και για το υφιστάμενο κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου όσον αφορά μετοχές, αξιόγραφα μετατρέψιμα σε μετοχές και χρεόγραφα, τα οποία μετατρέπονται σε νέες μετοχές.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, οι υφιστάμενες συνήθεις μετοχές μετατρέπονται σε νέες μετοχές τάξης Δ’, τα υφιστάμενα αξιόγραφα μετατρέψιμα σε μετοχές μετατρέπονται σε νέες μετοχές τάξης Γ’ και τα υφιστάμενα χρεόγραφα μετατρέπονται σε νέες μετοχές τάξης Β’.

«Τα δικαιώματα ψήφου και μερίσματος των πιο πάνω νέων τάξεων μετοχών (Β’, Γ’, Δ’) θα μπορούν να ασκηθούν μόνο εφόσον τα συνολικά μερίσματα που θα δοθούν στους κατόχους μετοχών τάξης Α’ θα φτάσουν την αρχική εισφορά τους συν ετήσιο τόκο με επιτόκιο αναφοράς EURIBOR-3 μηνών συν 10%», σημειώνεται.

Παράλληλα, προστίθεται ότι «οι μετοχές τάξης Α’ θα κατέχουν πλήρη δικαιώματα ψήφου και μερίσματος».

Η Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει ότι «ως αποτέλεσμα των πιο πάνω μέτρων εξυγίανσης, η Τράπεζα Κύπρου ουσιαστικά έχει απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας στην Κύπρο και συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες στους πελάτες των δύο τραπεζών μέσω των υποκαταστημάτων της Τράπεζας Κύπρου και των υποκαταστημάτων της μέχρι πρότινος Λαϊκής Τράπεζας».

Προτρέπονται οι πελάτες «να συνεχίσουν να απευθύνονται στα υποκαταστήματα της τράπεζας με την οποία συναλλάσσονταν, μέχρι το διευρυμένο δίκτυο να μπορεί να εξυπηρετεί όλους τους πελάτες από όλα τα σημεία του».

Σημειώνεται ακόμη ότι «τα πιο πάνω μέτρα εξυγίανσης της Τράπεζας Κύπρου δεν αφορούν τους μέχρι πρότινος πελάτες της Λαϊκής Τράπεζας και ότι δεν αφορούν ποσά που θα κατατεθούν στην Τράπεζα Κύπρου, είτε από πελάτη της Τράπεζας Κύπρου είτε από πελάτη μέχρι πρότινος της Λαϊκής Τράπεζας, μετά τις 26/3/2013».

ΚΟΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Εξηγείται περαιτέρω και η μεταχείριση κοινών λογαριασμών (joint accounts) στην εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης και των δύο τραπεζών.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς για τη λειτουργία του Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων του 2013, αναφέρεται, «θεωρείται ότι ο καθένας από τους κατόχους του κοινού λογαριασμού κατέχει ξεχωριστή κατάθεση, το ύψος της οποίας λογίζεται ότι είναι το πηλίκο του ποσού της εν λόγω κατάθεσης διά του αριθμού των προσώπων που είναι συνιδιοκτήτες εκτός αν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία ή συμβατικοί όροι που διαφοροποιούν το πιο πάνω».

Όσον αφορά σε πολλαπλούς καταθετικούς λογαριασμούς ανά πελάτη, η ανακοίνωση διευκρινίζει ότι σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από ένας καταθετικός λογαριασμός ανά πελάτη, τότε το ποσό της κατάθεσης σε σχέση εξυγίανσης, θεωρείται ότι είναι το άθροισμα του ποσού όλων των λογαριασμών μέχρι τις €100.000.

Καταθέσεις προσώπων που ενεργούν ως εμπιστευματοδόχοι ή ως εντολοδόχοι (trustees or nominees)και προσώπων που είναι δικαιούχοι κατάθεσης η οποία είναι καταχωρημένη σε λογαριασμό μαζί με άλλες καταθέσεις πελατών (clients’ accounts), «παγοποιούνται μέχρι την προσκόμιση κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων στις αντίστοιχες τράπεζες για τους δικαιούχους από τους κατόχους των λογαριασμών».

Σε σχέση με τη σειρά μετατροπής καταθέσεων σε μετοχικό κεφάλαιο ανά πελάτη στην Τράπεζα Κύπρου, αναφέρεται ότι στην περίπτωση πολλαπλών λογαριασμών ανά πελάτη, οι λογαριασμοί με μεγαλύτερη περίοδο μέχρι τη ληκτότητα (longest maturity date) έχουν προτεραιότητα και ακολουθούν οι λογαριασμοί με μεγαλύτερο υπόλοιπο λογαριασμού.

Σημειώνεται ακόμη ότι «τα σχετικά Διατάγματα μπορούν να τροποποιηθούν με την έκδοση άλλων από την Αρχή Εξυγίανσης εάν προκύψει ανάγκη».

Όσον αφορά στη Λαϊκή εξηγείται ότι τα μέτρα εξυγίανσης που έχουν ήδη ληφθεί αφορούν την πώληση των εργασιών των υποκαταστημάτων της Λαϊκής Τράπεζας στην Ελλάδα στην Τράπεζα Πειραιώς Ελλάδος και την πώληση των εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας στην Κύπρο (με εξαίρεση τις θυγατρικές τράπεζες και τα υποκαταστήματα στο εξωτερικό) στην Τράπεζα Κύπρου.

Διευκρινίζεται παράλληλα, ότι ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, όλες οι συμβάσεις εργασίας μεταφέρθηκαν ως έχουν είτε στην Τράπεζα Κύπρου, είτε στην Τράπεζα Πειραιώς.

«Όλα τα καταστήματα της Λαϊκής Τράπεζας θα λειτουργήσουν κανονικά την ερχόμενη Τρίτη 2 Απριλίου 2013 μαζί με το προσωπικό που τα στελεχώνει, αλλά υπό την ιδιοκτησία της Τράπεζας Κύπρου», προστίθεται.

Διαβάστε Επίσης