Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΠΟΛΙΤΙΚΗΒΟΥΛΗAδίστακτες ηγεσίες ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ πέρασαν το νόμο για τις εκποιήσεις

Aδίστακτες ηγεσίες ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ πέρασαν το νόμο για τις εκποιήσεις

-

Νοέμβριος 2015

Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε σε νόμο, κατά πλειοψηφία, το τροποποιητικό νομοσχέδιο για την πώληση δανείων σε τρίτους, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση από την Τρόικα της 8ης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.

Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν οι παρόντες 26 βουλευτές των κομμάτων ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ και εναντίον οι 25 παρόντες βουλευτές του ΑΚΕΛ, ΚΣ ΕΔΕΚ, του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και του Ευρωπαϊκού Κόμματος καθώς και ο βουλευτής της εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου Ζαχαρίας Κουλίας.

Η Ολομέλεια ψήφισε επίσης κατά πλειοψηφία τις τροπολογίες του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ, ενώ καταψήφισε τις τροπολογίες των κομμάτων ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, Κινήματος Οικολόγων και Συμμαχίας Πολιτών.

Σκοπός του νομοσχεδίου, με τίτλο ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων Νόμος του 2015, είναι η παροχή εξουσίας στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να αδειοδοτεί, να ρυθμίζει και να εποπτεύει θέματα αγοραπωλησίας πιστωτικών διευκολύνσεων (δανείων) τα οποία έχουν παραχωρηθεί από πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα με στόχο τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη Δημοκρατία.

Επίσης, η Βουλή ψήφισε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε να διαγραφεί το άρθρο 16Α το οποίο επιτρέπει σε οποιοδήποτε αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα (ΑΠΙ) να πωλεί ή να διαθέτει το σύνολο ή μέρος του δανειακού του χαρτοφυλακίου μόνο σε άλλο ΑΠΙ στη Δημοκρατία αφού προηγουμένως εξασφαλίσει σχετική έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

Η τροπολογία του ΔΗΣΥ για την πώληση δανείων σε τρίτους προσθέτει νέο άρθρο στο νόμο σύμφωνα με το οποίο η Κεντρική Τράπεζα και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι σύμβουλος ή λειτουργός της δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας για αποζημιώσεις σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος νόμου ή δυνάμει οποιωνδήποτε οδηγιών που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η πράξη ή η παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστη ή είναι αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας.

Οι τροπολογίες του ΔΗΚΟ είναι οι ακόλουθες:

Εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 3 πιστωτικές διευκολύνσεις, οι οποίες παραχωρούνται από ΑΠΙ, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους, σε φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν είναι μόνιμος κάτοικος της Δημοκρατίας ή σε νομικό πρόσωπο το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία ή αφορούν εργασίες ή και επενδύσεις εκτός της Δημοκρατίας ή περιλαμβάνουν στη βασική εμπράγματη εξασφάλιση τους υποθήκη επί ακίνητης ιδιοκτησίας ή και επιβάρυνση περιουσίας, η οποία βρίσκεται εκτός Δημοκρατίας ή διέπονται από το Δίκαιο άλλης χώρας.

Επίσης, προστίθεται στον ψηφισθέντα νόμο η φράση για δημιουργία εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων είτε με ιδιωτικά είτε με δημόσια κεφάλαια, σύμφωνα με το κοινοτικό Δίκαιο για τις κρατικές ενισχύσεις και λαμβάνοντας υπόψη τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.

Προστίθεται η δυνατότητα της Κεντρικής Τράπεζας για λόγους εθνικού συμφέροντος να αρνηθεί σε νομικό πρόσωπο τη χορήγηση άδειας για εξαγορά πιστωτικών διευκολύνσεων στη Δημοκρατία, να μην επιτρέψει την απόκτηση ή την αύξηση ειδικής συμμετοχής σε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων και να μην επιτρέψει το διορισμό συμβούλου σε διοικητικό όργανο εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων.

Επίσης, πριν από την πώληση δανείου, πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοδοτικό ίδρυμα είτε κοινοποιεί την πρόθεσή του να πωλήσει ή να διαθέσει όλον ή μέρος του χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων. Η κοινοποίηση γίνεται δια δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τρεις εφημερίδες ημερήσιου Τύπου, ενώ οι δανειολήπτες και οι εγγυητές τους δύνανται να υποβάλουν εντός 45 ημερών πρόταση για εξαγορά της υπό πώληση πιστωτικής διευκόλυνσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με άλλη τροπολογία του ΔΗΚΟ, η τράπεζα καλεί τον δανειολήπτη και τους εγγυητές να υποβάλουν εντός 45 ημερών να υποβάλουν πρόταση εξαγοράς του δανείου μέσω επιστολής προς τον δανειολήπτη ή τους εγγυητές του, ενώ ο δανειολήπτης δεν υποχρεούται να υποβάλει πρόταση εξαγοράς του δανείου.

Επίσης, ο δανειολήπτης θα μπορεί να υποβάλει πρόταση για εξαγορά του δανείου του μόνο μια φορά και σε περίπτωση που δεν υποβληθεί τέτοια πρόταση εντός 45 ημερών, τότε τεκμαίρεται ότι ο δανειολήπτης δεν επιθυμεί την υποβολή της πρότασης.

Σύμφωνα με άλλη τροπολογία, η τράπεζα η οποία θα πωλεί δάνεια θα υποβάλλει στην ΚΤ κάθε έξι μήνες έκθεση, η οποία θα δημοσιοποιείται, για τον αριθμό και το ποσό των δανείων ανά κατηγορία που έχουν πωληθεί και που έχουν εξαγοραστεί από δανειολήπτη.

Επιπλέον εγκρίθηκε τροπολογία του ΔΗΚΟ με την οποία η πώληση δανείων να διέπεται από τη δικαιοδοσία των επαρχιακών δικαστηρίων εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση της πιστωτικής διευκόλυνσης.

ΔΗΣΥ

Μιλώντας ενώπιον της Ολομέλειας πριν από τη ψήφιση των νομοσχεδίων, ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου είπε ότι πάντα γίνονταν πωλήσεις δανείων και πρόσθεσε ότι “αγνοούμε ότι υπάρχει σήμερα νομοθεσία για πώληση του συνόλου των δανείων χωρίς κανέναν έλεγχο, με μόνο μία έγκριση της ΚΤ”.

“Αίφνης μάθαμε για την πώληση δανείων, έχουμε όλοι ιδέες πώς θα προστατέψουμε. Όχι έχουμε ιδέες πώς να δυσκολέψουμε την πορεία της χώρας προς τη σταθεροποίηση”, πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι ο ΔΗΣΥ κρίνει “θετικές τις τροπολογίες του ΔΗΚΟ, τη δυνατότητα δημιουργίας ενός οργανισμού διαχείρισης προβληματικών δανείων με την προϋπόθεση ότι θα γίνει μετά από μελέτη και έγκριση των θεσμών και χρειάζεται σκληρή δουλειά και προβληματισμός για να μπορέσουμε να πείσουμε” έτσι ώστε να μην έχει επίπτωση στα δημόσια οικονομικά.

Ανέφερε επίσης ότι κρίνεται επίσης σημαντική η δυνατότητα του δανειολήπτη πριν την πώληση του δανείου να κάνει πρόταση στην τράπεζα όπως και η δυνατότητα στην ΚΤ να απορρίπτει πώληση δανείων για σκοπούς εθνικής ασφάλειας.

Είπε, ωστόσο, ότι δεν είναι βέβαιος αν αυτό συνάδει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Ο κ. Νεοφύτου ευχήθηκε όπως “μπορέσουμε έστω και μέσα από τις διαφωνίες μας να κρατήσουμε την υπευθυνότητα μας για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τον εθνικό μας πόθο, να βγει η Κύπρος από το μνημόνιο, να επανακτήσουμε την αξιοπιστία μας και την εθνική κυριαρχία μας”.

ΑΚΕΛ

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Σταύρος Ευαγόρου είπε ότι όλοι επιθυμούμε να βγούμε από το μνημόνιο αλλά και ο κόσμος να διατηρήσει τα σπίτια του, προσθέτοντας ότι “έχουμε μια παγκόσμια αρνητική πρωτιά για τα ΜΕΔ που αγγίζουν τα 28 δισ. ευρώ και παρά τα όπλα και άλλα εργαλεία που έχουν δοθεί στις τράπεζες, οι τράπεζες εξακολουθούν να έχουν πρόβλημα”.

Ανέφερε ότι εκείνο που έχουμε ενώπιον μας είναι ακόμη μια απόπειρα, από μέρους αυτής της Κυβέρνησης, κοινωνικοποίησης των ζημιών των τραπεζών που είναι απότοκο της ίδιας της εγκληματικής τους συμπεριφοράς και της κακοδιαχείρισης τους και πρόσθεσε ότι “το νομοσχέδιο προνοεί ουσιαστικά μαζική μεταφορά πλούτου από τους πολλούς στους λίγους, που είναι τα κερδοσκοπικά ταμεία, γύπες”.

Το νομοσχέδιο προτείνει μαζικό ξεσπίτωμα του κόσμου και οι δανειολήπτες να παραδοθούν απροστάτευτοι στα ταμεία γύπες, πρόσθεσε.

Ο κ. Ευαγόρου είπε ότι το ΑΚΕΛ καλεί το σύνολο των βουλευτών να υπερψηφίσει την πρόταση του να εξαιρεθούν τα δάνεια με εξασφαλίσεις μέχρι 350.000 ευρώ για την κύρια κατοικία και την επαγγελματική στέγη από την πώληση αυτών των δανείων.

Ανέφερε επίσης ότι το ΑΚΕΛ καλεί τις τράπεζες να προχωρήσουν σε γενναίες αναδιαρθρώσεις με μειωμένα επιτόκια, επιμήκυνση χρονική των δανείων και αφαίρεση τον καταχρηστικών ρητρών, ενώ προτείνει τη δημιουργία κρατικού κοινωνικού φορέα διαχείρισης δανείων με κοινωνικά κριτήρια και χαρακτήρα και πρόσθεσε ότι τα ΜΕΔ που αφορούν κατοικίες είναι μόνο τα 2,4 δισ. ευρώ.

ΔΗΚΟ

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος είπε ότι το ΔΗΚΟ θέλει να βγούμε από το μνημόνιο το Μάρτιο του 2016 και όχι το Μάρτιο του 2026, ενώ ανέφερε ότι δεν συμφωνεί με αυτούς που ωραιοποιούν την κατάσταση και ότι είμαστε πρωταθλητές.

Πρωταθλητές είμαστε στα ΜΕΔ, είπε ο κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος κάλεσε όσους βουλευτές διαφωνούν να πουν τι εισηγούνται για το πώς θα αντιμετωπίσει αυτή η χώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα των ΜΕΔ που αντιμετώπισε ποτέ χώρα στην ιστορία.

Ανέφερε ότι το ΔΗΚΟ θα συνεχίσει να επιμένει στις προτάσεις του γιατί είναι η μόνη επιλογή που έχουμε μπροστά μας και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει μαγική λύση για αντιμετώπιση των προβλημάτων μας αλλά το δικαίωμα εξαγοράς θα οδηγήσει στη μείωση του ιδιωτικού δανεισμού, σε αναδιαρθρώσεις και όπου τα δάνεια θα καταστούν βιώσιμα τα δάνεια.

Ανέφερε επίσης ότι η δημιουργία φορέα διαχείρισης δανείων είναι επίσης σημαντική, παρά το ότι δεν υπάρχει πολιτική απόφαση να δημιουργηθεί και πρόσθεσε ότι οι τροπολογίες δίνουν το δικαίωμα στην ΚΤ να αρνηθεί να πωλήσει αυτά τα δάνεια σε εταιρείες ξένων συμφερόντων.

Αυτή η προστασία έρχεται να προστεθεί στο πλαίσιο αφερεγγυότητας το οποίο ισχύει γιατί με τις τροπολογίες ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ απαγορεύονται οι εκποιήσεις ακινήτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κατοικιών αξίας λιγότερων των 350.000 ευρώ, πρόσθεσε.

ΕΔΕΚ

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Νίκος Νικολαϊδης είπε ότι “η ΕΔΕΚ θα καταψηφίσει γιατί δεν μπορούμε να συναινέσουμε για ακόμη ένα νομοθέτημα που αφήνει εκτεθειμένους τους μικρούς και ευάλωτους δανειολήπτες”.

“Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα εκβιασμό και από την Τρόικα και από την κυβερνητική παράταξη”, ανέφερε και πρόσθεσε ότι “η κυβερνητική πλευρά περίμενε το τελευταίο 24ωρο για να αρχίσει την προειδοποίηση ότι η κυπριακή οικονομία θα καταστραφεί αν δεν ψηφίσουμε το νομοσχέδιο”, ενώ τους τελευταίους μήνες θριαμβολογεί ότι η οικονομία πάει καλά.

Ανέφερε ότι τα ΜΕΔ θα αντιμετωπιστούν μέσω των σωστών και δίκαιων αναδιαρθρώσεων για τις οποίες οι τράπεζες έδειξαν απροθυμία να κάνουν και η ΚΤ έδειξε αδυναμία να επιβάλει πλαίσιο που να οδηγεί τις τράπεζες σε σωστές και δίκαιες αναδιαρθρώσεις.

Ανέφερε ότι δίδεται στις τράπεζες ακόμη ένα ισχυρό όπλο και την ίδια στιγμή οι μικροί δανειολήπτες αφήνονται εκτεθειμένοι παρά τις υποσχέσεις της Κυβέρνησης, που έδειξε αδυναμία στη δημιουργία ενός μηχανισμού διαχείρισης δανείων.

ΕΥΡΩΚΟ

Ο Πρόεδρος του ΕΥΡΩΚΟ Δημήτρης Συλλούρης είπε ότι είμαστε σήμερα ενώπιον του νομοσχεδίου γιατί πριν λίγους μήνες ψηφίσαμε ένα πλαίσιο αφερεγγυότητας, το οποίο “ονομάστηκε από κάποιους και δίχτυ προστασίας το οποίο μετατράπηκε σε δίχτυ που εγκλώβισε μέσα τράπεζες και δανειολήπτες ώστε να είναι πολύπλοκο και δαιδαλώδες και να μην μπορούν να γίνουν οι αναδιαρθρώσεις των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ)”.

Ανέφερε ότι το ΕΥΡΩΚΟ είχε προβλέψει ότι αυτό το πλαίσιο δεν θα εξυπηρετούσε ούτε τις τράπεζες ούτε τους δανειολήπτες και “θέταμε το ερώτημα κατά πόσον σκόπιμα το ψηφίζαμε για να οδηγήσουμε σε αυτό που θέλουν κάποιοι να ψηφίσουμε σήμερα”.

Ο κ. Συλλούρης είπε ότι έγινε αυτό που ήταν σίγουρο ότι θα γίνει δηλαδή “να έρθουμε σήμερα να ψηφίζουμε για εκποίηση δανείων με ένα τρόπο που δεν θα εξυπηρετήσει και πάλι”, ενώ εξήρε την προσέγγιση του Προέδρου της Δημοκρατίας “έστω και αργά να φωνάξει τις τράπεζες και να τους πει επιτέλους να ασχοληθούν με τραπεζική πρακτική και όχι να ζητούν νόμους”.

Ανέφερε ότι “σε λίγες εβδομάδες ή μήνες θα είμαστε εδώ για να κάνουμε αλλαγές στο πλαίσιο αφερεγγυότητας, το οποίο δεν μείωσε τη ΜΕΔ για να τα εκμεταλλευτούν σήμερα οι κερδοσκόποι”.

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών Γιώργος Περδίκης είπε ότι το κοινοβούλιο “έχει μπει σε πολύ δύσκολες και επικίνδυνες ατραπούς” και διερωτήθηκε γιατί συνεδριάζουν όταν όλα έχουν εγκριθεί σε ένα παρασκηνιακό μαγείρεμα και πρόσθεσε ότι “όλα είναι αποφασισμένα και αποφασίστηκαν την τελευταία ώρα που καθυστερούσε η έναρξη της συνεδρίας”.

“Δεν είμαστε μέλη κοινοβουλίου, είμαστε μέλη μιας προκατασκευασμένης φάρσας”, πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε σε άλλα προβλήματα πέρα των ΜΕΔ που είναι, όπως είπε, τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και άλλα ξένα νομίσματα, την εξασφάλιση των κατόχων αξιογράφων, τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Λαϊκής, των κουρεμένων καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου και των ισοπεδωμένων μετόχων.

Τα αφήσαμε όλα μετέωρα, οι δανειολήπτες στη γωνία και όλα για τις τράπεζες, πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην πρόταση του Κινήματος που κατέθεσε σε Βουλή και Κυβέρνηση, ο κ. Περδίκης είπε ότι αυτή είναι η δημιουργία ενός ταμείου αμοιβαίου κεφαλαίου, μια κρατική εταιρεία που σκοπό θα έχει την αγορά μη εξυπηρετούμενων οικιστικών δανείων και μη εξυπηρετούμενων δανείων μικρών επιχειρήσεων με αγοραία αξία μέχρι 300.000 ευρώ και με κόστος ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Ανέφερε ότι με το ταμείο αυτό θα μπορούσε η Κυβέρνηση να αγοράσει από τις τράπεζες με έκπτωση δάνεια μέχρι και 2,5 δισ. ευρώ και το ταμείο αυτό θα είχε άμεσα κέρδη από τον καθορισμό νέας ονομαστικής αξίας των ΜΕΔ στο 1,5 δισ. ευρώ και οι δανειολήπτες θα έχουν άμεσο κέρδος από κούρεμα των δανείων τους μέχρι και 40%.

Ο βουλευτής Ζαχαρίας Κουλίας είπε ότι η Βουλή έχει τεράστιες ευθύνες για όλα τα νομοθετήματα που πέρασαν και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε εγκλήματα όπως είναι το 1,8 δισ. ευρώ για στήριξη της Λαϊκής, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που από 1,6 δισ. ευρώ την εκτόξευσε η PIMCO σε δισεκατομμύρια, το κούρεμα των καταθέσεων, το ELA της Λαϊκής, τα αξιόγραφα και η πώληση των κυπριακών παραρτημάτων στην Ελλάδα.

Αυτά τα εγκλήματα έγιναν με νομοθεσίες που πέρασαν από αυτή τη Βουλή, πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι σήμερα αυτή η Βουλή θα είναι υπόλογη έναντι της ιστορίας του τόπου αν καταδεχθεί να δώσει τέτοια εξουσία που παρέχει αυτό το νομοσχέδιο.

Διαβάστε Επίσης